rajt: 2019.09.28.

Nap
0
-169
-8
Óra
-2
-3
Perc
-3
-4
mp.
0
-4

Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató a Beregszászi Jótékonysági Félmaraton résztvevői részére

1. Az adatkezelő adatai

Név: Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

Székhely: 1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 64.

Nyilvántartási szám: 01-02-0003466

Adószám: 19662927-1-43

Telefonszám: (+36-1) 382-0700

E-mail cím: segelyszervezet@segelyszervezet.hu

2.A kezelt adatkategóriák köre

A futóversenyen résztvevők alábbi személyes adatait kezeljük:

  • személyi azonosító adatok (név, születési idő, nem)
  • kapcsolati adatok (lakóhely, e-mail cím)
  • versennyel kapcsolatos adatok (pólóméret, kiválasztott táv, időeredmény)

3.Az adatok megszerzésének módja

A 2. pont szerinti személyes adatokat a versenyre történő regisztráció alkalmával közvetlenül szerzi meg az érintettektől.

Az érintettek a regisztráció alkalmával a 2. pontban foglalt adataikat adják meg annak érdekében, hogy a futóversenyt megfelelően lebonyolíthassuk, az érintetteket a versennyel kapcsolatos információkról értesíthessük, továbbá az érintetteket a versenykiírás szerinti díjazásban részesíthessük. Ezen adatok hiányában nem állna módunkban a futóverseny lebonyolítása, illetve a résztvevők tájékoztatása és díjazása.

4. Adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, az adatkezelés jogalapja

  • 2016/679 EU rendelet (Általános adatvédelmi rendelet GDPR)
  • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]

5.Az adatkezelés céljai

5.1 Az adatkezelés célja a futóverseny megfelelő színvonalú lebonyolítása és a résztvevők tájékoztatása, díjazása.

5.2 A GDPR 9. cikke szerinti különleges kategóriájú személyes adatot nem kezelünk.

5.3 Döntés meghozatala érdekében pusztán automatizált adatkezelést, illetőleg profilalkotás céljából egyedi intézkedéseket nem alkalmazunk.

A fentiektől eltérő célú adatkezelés esetén előzetesen tájékoztatjuk az érintett személyt, és szükség esetén beszerezzük az adatkezeléshez történő hozzájárulását.

6.Az adatok őrzésének időtartama

A kezelt személyes adatokat azonnal töröljük, ha az érintett személy a GDPR 17. cikke alapján kezdeményezi kezelt személyes adatainak törlését.

7.Az adatok őrzésének helye, biztonsági intézkedések

Az elektronikus formában létező adatokat a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet székhelyen található szerveren és számítógépeken, a papír alapú adatokat a székhelyen található irattárban őrizzük.

A személyes adatok kezeléséhez használt informatikai rendszereket úgy választjuk meg, hogy azok az arra feljogosítottak számára hozzáférhetők legyenek, hitelességük biztosított legyen, a kezelt személyes adatok változatlansága igazolható legyen, továbbá a rendszerek a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek legyenek.

A papír alapú adatok őrzése kulccsal zárható szekrényekben/helyiségekben történik.   

8.Az adatokat megismerők köre, adatfeldolgozás, adattovábbítás

8.1 Az érintett természetes személy személyes adataihoz csak azok a személyek férnek hozzá, akik munkakörüknél fogva felelősek a futóverseny lebonyolításáért, és az ezzel kapcsolatos törvényes kötelezettségek teljesítésének elősegítéséért, és akik titoktartási kötelezettséget vállaltak, valamint a GDPR rendelkezéseiről megfelelő tájékoztatást kaptak.

8.2 A személyes adatok közül az érintett nevét és rajtszámát a futóversenyen időmérést végző Frölich Tamás e.v. részére továbbítjuk, amely vállalkozót e körben úgyszintén titoktartási kötelezettség terhel, köteles továbbá a GDPR rendelkezéseinek maradéktalan betartására.

8.3 Személyes adatokat az Európai Gazdasági Térség területén kívül Ukrajnába, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Beregszászi Képviselete részére továbbítunk, akik közreműködnek a futóverseny lebonyolításában.

9.Az adatkezeléssel érintett személyt megillető jogosultságok

Hozzáféréshez, illetve tájékoztatáshoz való jog (GDPR 15. cikk)

Az érintett személynek a jelen tájékoztatóban foglaltakon túlmenően joga van tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adatait kezeljük.

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett kérheti, hogy késedelem nélkül helyesbítsük a pontatlan személyes adatait.

Törléshez, elfeledtetéshez való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett kérheti személyes adatainak törlését, ha személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, ami miatt kezelték, hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén hozzájárulását visszavonta, vagy a személyes adatainak kezelése jogellenesen történik.  

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett kérheti az adatkezelés korlátozását pontatlan adat esetén a helyesbítésig, illetőleg jogellenes adatkezelés esetén, ha nem kívánja az adat törlését, vagy megszűnt az adatkezelés célja, de szükségünk van az adatra valamilyen igényérvényesítés céljából, illetve az előterjesztett tiltakozás elbírálásáig.

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, továbbá hogy ezeket harmadik személy adatkezelő részére továbbítsa.

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

10. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett természetes személy panaszával a Segélyszervezet elnök-igazgatójához, illetőleg az adatvédelmi felügyeleti szervhez (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat.

Kelt, Budapest, 2019. 07.10.

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

Adatkezelő

támogatóink

közösségi csatornáink

kapcsolat

e-mail: info@beregrun.com

tel: +38 095 860 5928;

      +36 30 427 5305

Back to Top